Kierujący pracą: dr. hab inż. Dominik Jańczewski, prof. PW
Opiekun naukowy: mgr. inż. Julita Pachla

Synteza, modyfikacja i charakteryzacja amfifilowych kationowych polimerów przeciwbakteryjnych

Praca dyplomowa dotyczyć będzie otrzymywania amfifilowych polimerów kationowych zarówno na drodze polimeryzacji, jak i postmodyfikacji otrzymanych związków, a także weryfikacji ich właściwości przeciwbakteryjnych.

Powszechność występowania drobnoustrojów chorobotwórczych i ich rosnąca oporność na stosowane dotychczas antybiotyki skłania do poszukiwania nowych substancji, które stanowiłyby rozwiązanie tego problemu. Do związków o potwierdzonym działaniu antybakteryjnym należą m.in. amfifilowe polimery kationowe, w których obecność dodatniego ładunku zapewnia powinowactwo do ujemnie naładowanej błony komórkowej bakterii, a fragmenty hydrofobowe pozwalają na penetrację błony, jej destabilizację i dezintegrację, prowadzącą do śmierci komórki. Oprócz toksyczności wobec bakterii, polimery kationowe wykazują jednak też dość wysoką cytotoksyczność w stosunku do komórek ludzkich, dlatego szczególnie ważne są modyfikacje struktury polimerów mające na celu poprawę selektywności działania rozważanych związków. W ramach pracy dyplomowej syntezowane i modyfikowane będą polimery będące pochodnymi poliamin, a otrzymane materiały będą następnie charakteryzowane pod względem aktywności mikrobiologicznej wobec modelowych mikroorganizmów.