Kierujący pracą: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW
Opiekun naukowy: mgr. inż. Eryk Grzechnik

Synteza i badanie właściwości wybranych poliamin modyfikowanych grupami sacharydowymi

Praca dyplomowa dotyczyć będzie syntezy oraz oceny właściwości antybakteryjnych wybranych materiałów. Poliaminy o liniowych łańcuchach stanowią interesującą grupę związków wykazujących silne właściwości antybakteryjne. Ze względu na zdolność tworzenia w roztworze (lub płynie ustrojowym) dodatnio naładowanych cząsteczek, chętnie migrują w kierunku komórek wykazujących przewagę ujemnych ładunków zlokalizowanych na ich zewnętrznych powierzchniach. Następnie, dzięki częściowo lipofilowym właściwościom, zaburzają błony komórkowe prowadząc do ich perforacji. Przerwanie bariery ochronnej powoduje śmierć komórki. Niestety, wysoka aktywność przeciwbakteryjna polimeru może wiązać się z toksycznością np. względem czerwonych krwinek. Modyfikacje struktur wyjściowych poliamin mają na celu poprawę stosunku właściwości przeciwbakteryjnych do cytotoksyczności danego materiału. Eksperymentalna ocena wpływu wprowadzanych ugrupowań sacharydowych na charakterystykę mikrobiologiczną wybranych polikationów stanowi zasadniczy cel pracy dyplomowej.

Kierujący pracą: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW
Opiekun naukowy: mgr. inż. Rafał Kopiasz

Wpływ gęstości ładunku dodatniego przeciwbakteryjnych amfifilowych polikationów na oddziaływanie z modelowymi błonami komórkowymi.

Praca dyplomowa dotyczyć będzie syntezy serii polikationów zawierających różnej długości łącznik alkilowy pomiędzy czwartorzędowymi grupami amoniowymi, a następnie wykonania serii badań z użyciem liposomów jako modelowych błon komórkowych.

Obecnie znane i stosowane antybiotyki stają się nieskuteczne w walce z infekcjami bakteryjnymi. Bakterie ze względu na częstość podziałów komórkowych oraz możliwość wymiany między sobą materiału genetycznego w postaci plazmidu potrafią niezwykle szybko uodparniać się na działanie związków biobójczych. Ważnym zadaniem współczesnej chemii medycznej jest poszukiwanie substancji bakteriobójczych wykazujących inny mechanizm działania od obecnie stosowanych antybiotyków. Obiecująca klasą molekuł są kationowe, amfifilowe polimery imitujące naturalne peptydy przeciwbakteryjne. Obecnie wiadomo jest, iż polimery te oddziałują z błoną komórkową prowadząc do jej destabilizacji i dezintegracji. Jednym z parametrów strukturalnych, mogących mieć wpływ na oddziaływanie z ujemnie naładowaną błoną komórkową, jest gęstość dodatnio naładowanych grup ulokowanych wzdłuż łańcucha głównego polimeru.