Projekty Badawcze

BoneReg

2021-2023

Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej

Akronim: BoneReg

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Lider 11)

Współpraca naukowa:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Klinika ortopedyczna Galen-Ortopedia, Bieruń

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur

PolCyt

2019-2020

Otrzymywanie i badanie właściwości rusztowań komórkowych z poli(cytrynianiu glicerolu)

Akronim: PolCyt

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (miniatura 3)

Współpraca naukowa: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur

GLES

2018-2022

Poliestry glicerolu do zastosowań medycznych

Akronim: GLES

Instytucja finansująca: MNiSW (DI 2017 000347)

Kierownik projektu: mgr. inż. Michał Wrzecionek

Opiekun Naukowy: dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur

Projekt dotyczy opracowania metody otrzymywania nowoczesnych poliestrów glicer

olu i kwasów wielokarboksylowych. Na wytworzonych polimerach prowadzone będę modyfikacje celem zwiększenia hydrofilowości, wrażliwości na temperaturę i siłę jonową, oraz wprowadzające możliwość sieciowania. Z otrzymanych materiałów zostaną wyprzędzione włókniny dzięki współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Tak wytworzone rusztowania komórkowe zostaną poddane ocenie poprzez prowadzenie hodowli komórkowych. Projekt został sfinansowany ze środków budżetowych na naukę przewidzianych na lata 2018–2022 jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant” (DI 2017 000347 (ID 395680)).

PoCoDi

2016-2022

Kontrolowana degradacja membrany komórkowej przy użyciu polimerów amfifilowych: aktywacja przy użyciu bodźców, aktywność przeciwko Mycobacterium

Akronim: PoCoDi

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (2015/18/E/ST5/00222)

Współpraca naukowa: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW

Zaburzenia membrany komórkowej indukowane poprzez naturalne i syntetyczne makromolekuły są wykorzystywane do zastosowań przeciwbakteryjnych jak również przy dostarczaniu leków i genów. Celem tego projektu jest zrozumienie mechanizmu interakcji wybranych polimerów amfifilowych z membraną komórkową a w szczególności poznanie sposobu niszczenia warstwy dwulipidowej przez te polimery.