Kierujący pracą: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW
Opiekun naukowy: mgr inż. Rafał Kopiasz

Wpływ masy molekularnej polimeru kationowego na skuteczność przeciwbakteryjną

Praca dyplomowa dotyczyć będzie syntezy serii polikationów o różnej masie molowej przy pomocy opracowanej metodologii oraz zbadanie zdolności otrzymanych związków do destabilizacji liposomów, modelujących błonę komórkową, o składzie lipidowym zbliżonym do komórek bakteryjnych.

Obecnie znane i stosowane antybiotyki stają się nieskuteczne w walce z infekcjami bakteryjnymi. Bakterie ze względu na częstość podziałów komórkowych oraz możliwość wymiany między sobą materiału genetycznego w postaci plazmidu potrafią niezwykle szybko uodparniać się na działanie związków biobójczych. Ważnym zadaniem współczesnej chemii medycznej jest poszukiwanie substancji bakteriobójczych wykazujących inny mechanizm działania od obecnie stosowanych antybiotyków. Obiecująca klasą molekuł są kationowe, amfifilowe polimery imitujące naturalne peptydy przeciwbakteryjne. Obecnie wiadomo jest, iż polimery te oddziałują z błoną komórkową prowadząc do jej destabilizacji i dezintegracji. Jednym z parametrów strukturalnych, mogących mieć wpływ na oddziaływanie z ujemnie naładowaną błoną komórkową jest średnia liczba merów, która determinuje średnią masę molową polimeru. Im większa jest średnia liczba merów przypadających na cząsteczkę, tym większa jest liczba grup zdolnych do oddziaływań z powierzchnią dwuwarstwy fosfolipidowej, co powinno przekładać się na zwiększoną aktywność przecibwakteryjną.