Kierujący pracą: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof PW
Opiekun naukowy: mgr inż. Julita Pachla

Supramolekularne struktury polimerów kationowych z anionami organicznymi i ich trwałość w roztworach wodnych

Praca dyplomowa dotyczyć będzie badania powinowactwa szeregu anionów do wybranych polimerów kationowych w roztworach wodnych przy użyciu technik, takich jak dializa równowagowa, spektrofluorymetria, spektroskopia NMR.

 Wśród związków wykazujących działanie antybakteryjne znajduje się szeroka grupa amfifilowych polimerów kationowych. Na ich właściwości, w tym aktywność mikrobiologiczną, wpływa szereg parametrów, takich jak równowaga hydrofilowo-lipofilowa, średni ciężar cząsteczkowy, gęstość ładunku czy rodzaj przeciwjonu. Określenie trwałości par jonowych, jakie tworzy polimer z przeciwjonami w roztworach fizjologicznych, jest istotne z perspektywy projektowania materiałów do potencjalnych zastosowań farmaceutycznych. Znalezienie kompleksów typu polimer kationowy – anion organiczny charakteryzujących się wysoką trwałością w badanych warunkach otwiera możliwość optymalizacji właściwości polimeru na drodze niekowalencyjnej modyfikacji jego struktury.